Řád pro zájmové kroužky

Řád pro zájmové kroužky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace

1. Škola provozuje zájmové kroužky podle vlastních možností a podle zájmu žáků.

2. Kroužky slouží k rozvíjení individuálních vloh dětí a k naplnění jejich volného času.

3. Členem kroužku se může stát žák školy na základě vyplněné přihlášky a zaplacení předem stanoveného poplatku. Jeho povinností je dodržovat tento Řád a pokyny vedoucího kroužku. Neúčast na schůzkách není nutno omlouvat, rodiče se mohou na docházku a práci dítěte informovat u vedoucího kroužku telefonicky. Pokud člen kroužku přestane kroužek navštěvovat v průběhu pololetí, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku ani jeho části. Práce v kroužku není klasifikována.

4. Na začátku školního roku budou děti seznámeny s nabídkou kroužků a přihlásí do jednotlivých kroužků tím, že odevzdají vyplněné přihlášky a zaplatí poplatky vedoucím kroužků. Pokud se některý kroužek pro malý zájem dětí neotevře, bude dětem nabídnut jiný kroužek nebo vrácen poplatek. Do kroužků na druhé pololetí školního roku se děti přihlásí v lednu stejným způsobem jako v 1. pololetí.

5. Každý vedoucí kroužku spolupracuje s garantem zájmové činnosti Mgr. L. Marhoulou a hospodářkou školy. Vede seznam členů kroužku, vybírá přihlášky a platby, vede záznam o docházce žáků a činnosti kroužku. Na základě těchto záznamů mu bude na konci pololetí vyplacena odměna. V případě, že vedoucí kroužku se nemůže na schůzku dostavit, dohodne se s členy kroužku na náhradním termínu.

6. Vedoucí kroužku dbá na bezpečnost členů kroužku, zajišťuje nad nimi dozor, dodržuje stanovený čas zaměstnání, dbá na přezouvání žáků, úklid místnosti po skončení zaměstnání, zavření oken, zhasnutí světel, zamykání atd.

Vratislavice Liberecký kraj