V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ZŠ Libere-Vratislavice nad Nisou (ZŠ) zavedly vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého lze podat oznámení o možném protiprávním jednání u ZŠ.
S účinností od 1. 9. 2023 je jako příslušná osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním a související dokumentací určena Petra Vele, pracovnice sekretariátu.

Oznámení lze podat:
a) písemně na adresu ZŠ Liberec-Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278  věc: Whistleblowing - NEOTVÍRAT;
b) písemně elektronicky na emailovou adresu: whistleblowing@zs.vratislavice.cz;
c) telefonicky na telefonní číslo +420 482 323 263;
d) osobně po domluvě s příslušnou osobou.

ZŠ vylučuje možnost přijímání oznámení od osoby, která pro ZŠ nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Obsah hlasové schránky pro příjem oznámení, listinná a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a oznámení průběžně přijímána.

Oznamovatel má rovněž právo podat oznámení u orgánu veřejné moci, kterým je Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/).

 

formulář pro oznámení whistleblowing                               informace whistleblowing